17

1. Phần mềm Rdsuite version 23.x

- Tính toán nứt theo TCVN 5574-2018

 

- Tính toán võng theo TCVN 5574-2018 và mô hình phần tử hữu hạn, đạt được độ chính xác cao.

2. Phần mềm RDCad version 23.x

- Kết nối với RDSuite để vẽ mặt bằng móng đơn, móng cọc và móng băng.

- Kết nối đọc MBKC và kết quả thiết kế không chỉ từ RDSuie mà còn đọc trực tiếp Etabs (API).

- Hệ thống liên thông từ mặt bằng cấu kiện, cấu kiện, thống kê cốt thép, tối ưu và cắt thép.